Johdanto

"Moottorikelkkailijoiden määrän kasvaessa säädettiin maastoliikennelaki (22.12.1995), jonka tarkoituksena on ehkäistä haittoja, joita luonnolle ja muulle ympäristölle, luontaiselinkeinoille, yleiselle virkistyskäytännölle tai muulle yhteiselle edulle taikka yksityiselle edulle aiheutuu moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämisestä maastossa ja moottorikelkkailureitillä, sekä edistää liikenneturvallisuutta. Maastoliikennelain säätämisen jälkeen viranomaiset ryhtyivät ohjaamaan ja yhtenäistämään urien rakentamisen ohjeita sekä määräyksiä. Kunnat paransivat urien liikenneturvallisuutta ja yhtenäistivät kunnittain reittiviittoja, opastetauluja sekä uusivat jo lahonneita siltoja. Talvikunnossapidon yleistyessä havaittiin tarvetta leventää uria, korjata urien linjauksen puutteita ja vahvistaa siltoja.

Urien virallistaminen tulee tehdä useita kuntia käsittävinä kokonaisuuksina ja yhtäjaksoisesti, siten että moottorikelkkailun runkoreitit etenevät jouhevasti kuntakeskuksesta ja matkailukeskuksesta toiseen sekä ovat palveluvarustukseltaan yhtenäiset. Paikallis- ja siirtymäreiteillä ohjataan moottorikelkkailijat yrityksiin. Tarkoituksena on suunnitella ja rakentaa Itä-Lapin kuntakeskusten sekä Pyhätunturi - Luostotunturi - Levitunturi, Sallatunturi - Suomutunturi ja Rukatunturi - Iso-Syöte välille moottorikelkkailun runkoreitti." 1)

Hanke on osana Euroopan Unionin Interreg IIIA Pohjoinen -projektia, joka kuuluu EU:n naapuruusohjelmaan. Hankkeen suunnittelijana toimii Vesa Haataja ja reittityöntekijöinä: Matti Yrjänheikki, Antti Törmänen, Kari Saariniemi ja Mika Kotala. Paikallisina neuvonantajina toimivat Erkki Yrjänheikki ja Olli Saariniemi.

Muut asiantuntijat hankkeessa ovat Jan-Erik Blomqvist Pajalasta (Ruotsi), Kari Lukkarinen Rovaniemen kaupungista ja Markku Koivisto Kemijärven kaupungista sekä Arvo Aatsinki ja Seppo Siivola Sallasta.

Alakurtin reittiä Venäjällä ovat rakentamassa Viktor Tuhkala, Albert S. Olenitsh ja Vasil Turkevitsh. Projektikoordinaattorina toimii Stepan M. Olenitsh ja hänen apulaisenaan Valeri O. Nazarov Alakurtista.

1) Ote Itä-Lapin moottorikelkkailureittien kehittämisestä, Hannu Kaisanlahti, Lapin ympäristökeskus.


Pääsivulle