Fortgång av arbetet

Text och bilder: Kari Saariniemi


Längden på snöskoterleden är 29 km. Från gränsen till Kairala (Kuolajärvi) och genom Vuorijärvi till Alakurtti ungefär 80 km. Snöskoterledens renovering sattes igång i Saija 7.8.2006 med hjälp av tre män. Senare kom en fjärde man med. Arbetet börjades från Renttimäaapa med röjning av leden till 5-6 meters bredd. Röjningen gjordes enligt den tidigare leden, men också ny led gjordes. Träden fälldes från båda sidorna av leden. Vanligen blev de till brännved eller massaved, men också någon timmer hittades. Träden lades i högar bredvid leden, varifrån de senare kördes i staplar försedda med skogsägarens namn.
 

Huvudprofilen av snöskoterleden.

Skogen innan röjningen. Skogen efter röjningen.


I Sarivaara flyttades renstängseln ca. 10 meter från leden. Den nya renstängsel gjordes först när harvestern hade gallrad området. Stängselstolparna gjordes av träavfall som hittades i terrängen med att ta bort ytan på två sidor med motorsågen. Spetsen gjordes vass och överdelen gjordes sned. Spetsarna på stolparna brändes i eld, så att de skulle tåla förmultning bättre. Stöttarna gjordes också av träavfall. Stolparna fästes i marken och det ihoprullade nätet fästes på stolparna, som försäkrades med stöttarna. Det blev ca. 200 meter ny stängsel.
 

Renstängsel som ska tas bort. 

Bränning av stängselstolpar. Ny renstängsel.


Man fick gå ca. 3 km till Kaita-aapa. Floden Kuolajoki var emellan så man fick gå från Uuttulehto mest genom kärrmarker. Skogen som skulle röjas var tätvuxen björk och tall. På Uuttuoja växte tuvor som togs bort, därför att leden skulle annars vara ojämn på detta ställe.
 

Kuolajoki. Snöskoterleden från Kuolajoki i riktning mot Kaita-aapa. Renstängselns övergångsställe i Kaita-aapa.


Cirkelsågen kom till Saija 28.8., då materialen för broarna gjordes. De sågades från massiva grantimmer och lades på staplar. Ledmärkernas stolpar och andra materialer gjordes. Ledmärkerna målas senare.
 

Cirkelsåg. Grantimmer. Färdig bromaterial.


Avståndet till Puukkokangas var så pass lång att en ATV togs i bruk. Med den transporterades arbetsutrustningen, så att det var lättare att vandra. Det finns en korsning i Puukkokangas där leden delar sig mot Salla, Naruska, Kotala, Saija, Särkelä, Tulppio och gränsstationen. Där finns också en informationstavla var man kan planera resans nästa etapp.
 

Arbetsutrustningen. Lana. Informationstavla i Puukkokangas. Tavlorna ska förnyas under projekten.


Den kanske svåraste etappen på snöskoterleden var från Aapa-Tuohilampi och vidare. Den var en flera kilometer lång tät skog. Det blev mycket trävirke. Varenda hög märktes så att de var lättare att hitta senare. Efter detta område var arbetet lite lättare. Tuohiaapa är ett kärr där det fanns bara enstaka träd. Kärret nära Puukkokangas var så mjukt att vi var tvugna att gå runt.
 

Högar i Aapa-Tuohilampi. Färdig snöskoterled. Granhög och arbetsutrustning.


Målningen av ledmärkerna börjades i slutet av september. Krossens brädor sågades till en längd av 60 cm och målades med oljebaserad rödfärg. Stolparna sågades till 4 meter och spetsarna brändes i elden. De målades också med samma färg. Märkerna ihopsätts efter noggranna instruktioner och fästes senare i marken längs leden.
 

Målning av brädet. Målade brädor. Målning av stolpe.


Byggelsen av bron i Aapa-Tuohilampi påbörjades 23.10. och det tog 10 arbetsdagar. I början gjordes fördjupningarna för förankringen med en grävmaskin. På förankringarna gjordes bärbjälkar och till slut brädningen. Bron blev ca. 6 meter bred. Bärförmågan beräknades minst 6000 kg. Mera om brobygget här.
 

Kistorna. Bärbjälkarna. Färdig bro.


Ledets renovering fortsättes 4.6.2007. I juni gjordes 10 nya broar i dikar som inte kunde sluttas. I juli upprestes de flesta guiderna. Trafikmärken fästes på de existerande ledmärkerna. Guidematerialen flyttades till platsen med en trailer som drogs av en ATV.
 

ATV Mosse Fästen
Förflyttning av materialen. Mosse på trailern. Fästning av skylten.


Vid uppresningen av guiderna grävdes först gropar åt betongbaserna. Guiden fästes i stolparna med fästen och låstes i baserna med låsringar. Plasthattar sattes på stolparnas ändor. Med denna arbetsmetod upprestes alla guiderna.
 

Betongbaser Stolpar Guide
Betongbaserna i groparna. Stolparna fästes i baserna med låsringar. Den uppresta guiden.


Broarna stöttes för den händelsen att vårfloden inte skulle flytta dem. Trafikmärken fästes på lämpliga platser, så att åkningen skulle vara säkert. De viktigaste trafikmärkerna är hastighetsbegränsningarna, stop-märkerna och märken som informerar om snöskoterleden.
 

Bron

Stöttar

Trafikmärken

En bro.

Stöttar.

Trafikmärken.


Övergång Multaharju Renttimä-aapa
På övergångsstället måste man köra lite fortare, annars får man backa. Emellanåt kan man köra igenom vackert skogslandskap. På Renttimä-aapa får man ge skotern mera gas.

Snöskoterledens huvudsida